[QUAN TRỌNG] Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-thiet-lap-tinh-nang-goi-thoai_88Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật