[QUAN TRỌNG] Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/thiet-lap-truy-van-tu-dong_4451403806450074116Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật

Truy vấn là tính năng phản hồi tự động dựa theo các cú pháp truy vấn được thiết lập sẵn (Ví dụ #ten_cu_phap). Mỗi cú pháp khi thiết lập sẽ bao gồm:

 • Tên cú pháp
 • Nội dung phản hồi

Các cú pháp này có thể được kích hoạt bởi thông qua hành động:

 • Người dùng gửi tin truy vấn theo đúng cú pháp
 • Người dùng tương tác với thanh menu

Vui lòng xem thêm hướng dẫn dưới đây để thiết lập truy vấn tự động.

Bước 1: Truy cập trang Quản lý > Thông tin tài khoản > Thiết lập tài khoản hoặc truy cập trực tiếp vào đường dẫn: https://oa.zalo.me/manage/setting

Bước 2: Chọn “Thêm truy vấn” tại phần Truy vấn tự động.

Thiết lập truy vấn tự động 

Bước 3: Nhập nội dung truy vấn gồm:

 • Tên cú pháp truy vấn: Cú pháp cần bắt đầu bằng kí tự #, viết liền không dấu, tối đa 40 ký tự
 • Nội dung phản hồi: Bạn có thể chọn 1 trong 3 dạng nội dung sau đây
Loại truy vấn Lưu ý khi thiết lập Ví dụ minh họa khi được kích hoạt
Tin nhắn văn bản
 • Cú pháp bắt đầu bằng # và có tối đa 40 ký tự, viết liền không dấu.
 • Nội dung tối đa 500 ký tự
Thiết lập truy vấn tự động 
Hình ảnh
 • Cú pháp bắt đầu bằng # và có tối đa 40 ký tự, viết liền không dấu.
 • Hình ảnh nên có tỉ lệ 1:1
 • Mô tả hình ảnh tối đa 150 ký tự
Thiết lập truy vấn tự động 
Liên kết
 • Cú pháp bắt đầu bằng # và có tối đa 40 ký tự, viết liền không dấu.
 • Hình ảnh nên có tỉ lệ 14:9
 • Tiêu đề tối đa 150 ký tự
 • Mô tả tối đa 300 ký tự
Thiết lập truy vấn tự động 

Bước 4: Nhấn “Tạo truy vấn” để hoàn tất.

 • Cú pháp sẽ không thể thay đổi sau khi tạo
 • Nội dung truy vấn có thể thay đổi sau khi tạo
 • Truy vấn đã thiết lập sẽ có thể được kích hoạt bởi tất cả người dùng.
 • Hệ thống sẽ tự động nhận diện người dùng gọi truy vấn khi tin gửi đến OA có ký tự bắt đầu là #. Trong trường hợp cú pháp truy vấn sai, hệ thống sẽ báo lỗi và liệt kê danh sách các truy vấn của OA như ví dụ sau:
 • Thiết lập truy vấn tự động 

  Ngoài việc người dùng gửi truy vấn theo đúng cú pháp, bạn có thể tích hợp yêu cầu truy vấn vào thanh menu. Khi người dùng nhấn vào thanh menu, hệ thống sẽ trả về nội dung phản hồi tự động tương ứng với cú pháp đã thiết lập. Xem thêm Thiết lập thanh menu cho Official Account.